Menu

Vedtægter

§1 Klubbens navn og hjemsted

Klubbens navn er Farsø-Ullits Idrætsklub af 1904.

Farsø Idrætsklub er stiftet i 1904. Den 15. 11.73 er Farsø Idrætsklub udvidet med Ullits Gymnastikforenings fodboldafdeling. Herefter er klubbens navn Farsø-Ullits Idrætsklub af 1904 og klubbens hjemsted er Farsø Kommune.

§2 Klubbens formål

Det er klubbens formål at virke til udbredelse og fremme af idræt.

§3 Medlemskab af organisationer

Klubben er medlem af Jydsk Boldspil Union og DGI Himmerland og er undergivet disses love og bestemmelser.

§4 Medlemmer

Som aktivt og passivt medlem i senior- og ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver person, der anerkender klubbens vedtægter.

Optagelse af umyndige medlemmer kræver tillige samtykke fra forældre/værge. Æresmedlemmer kan udnævnes ag bestyrelsen, evt. efter indstilling fra medlemmer. Æresmedlemmer har fri adgang til alle klubbens arrangementer.

§5 Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for 1 år ad gangen.

Kontingentet er opdelt i to; 1 for udendørs og 1 for indendørs. Et medlems kontingent kan nedsættes eller slettes af bestyrelsen.

§6 Udmeldelse og eksklusion

Foreningens bestyrelse ag ekskludere et medlem på grund af kontingentrestancer eller af årsager, der efter bestyrelsens opfattelse nødvendiggør en eksklusion.

Bestyrelsen træffer sin beslutning herom ved almindeligt stemmeflerhed.

Et medlem der, af bestyrelsen er ekskluderet, kan dog forlange eksklusionen forelagt på foreningens førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse, ligesom det ekskluderede medlem har adgang med ret til at forsvare sig.

§7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved meddelelse i den lokale presse.

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år. Medlemmer under 16 år kan repræsenteres af forældre eller værge.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Æresmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

§8 Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af formand.
  6. Valg af bestyrelse, 6 medlemmer, og valg af bestyrelsessuppleanter.
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  8. Evt.

§9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §7.

§10 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 1 stemmeberettiget medlem sættes under afstemning.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, jfr. Dog §15 og §17.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring af 1 medlem afstemning og valg foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§11 Bestyrelse. Valg.

Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter klubben.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. Fra bestyrelsen afgår hvert år 3 medlemmer.

Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, er vedkommende på valg i henhold til det medlem, som vedkommende erstatter.

Et medlem kan kun vælges, hvis vedkommende er til stede på generalforsamlingen eller skriftligt har accepteret at stille op til en af klubbens tillidsposter.

§12 Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – senest 14 dage – efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær og nedsætter øvrige udvalg i henhold til klubbens organisationsplan.

Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst ½ af dens medlemmer, hvoiblandt formanden eller næstformanden er til stede.

I formandens forfald indtræder næstformanden.

I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Over bestyrelsens handlinger føres en protokol.

§13 Regnskab

Klubbens regnskabsår er 1.1 – 31.12.

Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisorerne, den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§14 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år i november måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisorerne har ret til at foretage uanmeldt kasseeftersyn mindst en gang årligt.

§15 Vedtægtsændringer

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen indenfor 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§16 Salg og Køb

Salg og køb af fast ejendom, grund, byggeri o.l. skal godkendes af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§17 Klubbens ophævelse

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af klubbens medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte flertal, uanset hvilket stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelser om, hvordan der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt flertal her er tilstrækkeligt.

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.


Ovenstående vedtægter erstatter klubbens hidtidige vedtægter, vedtaget 15. november 1973.

Således vedtaget 1. marts 1996

Luk