Menu

Støtteforening

Støtteforeningen for Kunstgræsbanen i Farsø

Som en del af arbejdet med at skabe de rette finansielle rammer – samt skabe en ejer- og driftsherrer, der ikke udgør en potentiel risiko for moderklubbens (FUIK) økonomiske selvbestemmelse – oprettes Støtteforeningen for Kunstgræsbanen i Farsø.

Der afholdes stiftende generalforsamling i foreningen 8. august 2014, kl. 18:30 i FUIK’s klublokale.

Menupunktet VEDTÆGTER viser, indtil den stiftende generalforsamling er afholdt, forslaget til foreningens vedtægter.
Efter den stiftende generalforsamling revideres dette punkt, så vedtægterne kommer til at være i overensstemmelse med det bestemte.

Medlemskab af foreningen kan først tegnes efter den stiftende generalforsamling.


Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Støtteforeningen for Kunstgræsbanen i Farsø.
Foreningen er stiftet på stiftende generalforsamling 08.08.2014
Foreningens adresse og hjemsted er: Jeppe Aakjærs Vej 27, 9640 Farsø

§2 Stiftelse

Støtteforeningen er stiftet af Farsø-Ullits IK 1904, med indskud af de indkomne støttebeløb fra bl.a. Vesthimmerlands Kommune.
Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder.

§3 Foreningens formål

 1. Foreningen er politisk uafhængig. Foreningens formål er at etablere, eje og drive kunstgræsbanen på Farsø Stadion, Stationsvej 31, 9640 Farsø. Kunstgræsbanen skal anvendes til idrætsaktiviteter; primært fodbold, og skal kunne benyttes af andre foreninger, institutioner, skoler m.fl., jf. den på generalforsamlingen vedtagne målsætnings- og værdibeskrivelse.
 2. Gennem indtægter fra egne arrangementer og ved udlejning af faciliteterne til andres arrangementer m.v. – herunder også virksomheder (såfremt der er ledige timer) – og gennem sponsoraftaler at tilvejebringe midler til kunstgræsbanens drift.

§4 Medlemmer

I foreningen kan optages enhver, som har en positiv interesse for foreningens formål og er fyldt 16 år. Optagelse kræver endvidere, at vedkommende har stemmeret på Farsø-Ullits IK generalforsamling.
Foreningens bestyrelse kan dog nægte medlemskab eller foretage eksklusion, såfremt 2/3 af bestyrelsens madlemmer stemmer herfor. Enhver, der er blevet nægtet optagelse eller ekskluderet af foreningen, kan forlange spørgsmålet bragt op på den førstkommende generalforsamling.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen ud over kontingentforpligtigelsen. Foreningens medlemmer har ligeledes ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§5 Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet betales helårligt og er forfalden pr. 1. april.
Medlemmer der udtræder i årets løb har ikke ret til kontingentrefusion.

§6 Regnskab og Økonomi

Regnskabet følger kalenderåret.
Bestyrelsen skal senest 30 dage før ordinær generalforsamling fremlægge driftsregnskab for der foregående år og status pr. 31. december til revisoren.
Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med revisors påtegning, den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Regnskabet fremsendes, med revisors påtegning, til Vesthimmerlands Kommunes godkendelse.
Revisoren har til enhver tid ret til at kontrollere regnskab og beholdning.

§7 ordinær generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse, som er forpligtet til at arbejde efter de retningslinjer der er beskrevet i foreningens målsætnings- og værdibeskrivelse.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden 1. marts. Indkaldelse via dagspressen og/eller Farsø-Ullits IK’s hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden skal anføres.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning om det forgange år og fremtiden
 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleant
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Spørgsmål afgøres på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal.
Stemmes der om vedtægtsændringer, skal dette gøres i henhold til vedtægternes §10.
Alle myndige medlemmer der har betalt kontingent for der foregående år har stemmeret på den ordinære generalforsamling. Medlemmer under 18 kan repræsenteres af en forældre eller værge.
Hvert medlem har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog højst én pr. fremmødt medlem. Ethvert medlem kan anmode om skriftlig afstemning på generalforsamlingen.

Foreningens bestyrelse udpeges og vælges på følgende måde:

 • Formanden for Farsø-Ullits IK er født medlem af foreningens bestyrelse.
 • De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling.

Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

 • Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år. På den stiftende generalforsamling vælges 1 bestyrelsesmedlem for en periode på 1 år og 1 bestyrelsesmedlem for en periode på 2 år.
 • Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være fuldgyldige medlemmer af foreningen.

Revisor vælges for 1 år ad gangen.

Der udarbejdes skrifteligt referat af generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten.

§8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skrifteligt indgiver begæring herom til bestyrelsen med angivelse af emner der ønskes behandler på den ekstraordinære generalforsamling.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsle, og annonceres i samme medier som nævnt i §7.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at begæringen herom er fremsat til bestyrelsen.
Stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling har enhver, der har været kontingentbetalende medlem af foreningen i mindst 3 måneder og opfylder betingelserne om stemmeret jf. §7.

§9 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt og udpeget bestyrelse på 3 medlemmer jf. §7.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Snarest efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med en formand og kasserer.
Foreningen tegnes af formanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen fører protokol over sine møder og beslutninger, samt referat af generalforsamlingen. Dette skal være tilgængeligt for foreningens medlemmer på Farsø-Ullits IK’s hjemmeside.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Formanden alene eller 1 bestyrelsesmedlem kan indkalde til bestyrelsesmøde.
Suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøder med taleret.
Ved udtrædelse blandt bestyrelsens medlemmer indtræder suppleanten i den resterende del af den udtrådtes valgperiode.
Foreningen hæfter alene med sin formue, således intet medlem, herunder bestyrelsens medlemmer, hæfter personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

§10 Ændring af vedtægterne

For ændringer af vedtægter, herunder foreningens opløsning, gælder følgende regler:

 • Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, er det vedtaget.
 • Hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, men halvdelen af medlemmerne ikke er til stede, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel (se §8). Her kan forslag vedtages med almindeligt stemmeflertal, uanset antallet af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
 • Vedtægtsændringer skal godkendes af Vesthimmerlands Kommune.

§11 Opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning vil en eventuel formue og aktiviteter overgå til en fond med et formål, som kan godkendes af Vesthimmerlands Kommune.


Vedtaget på generalforsamling den 08.08.2014

Søren Kristensen, Dirigent på generalforsamlingen

Kim Nyby, Formand for FUIK og nyvalgt medlem af bestyrelsen for støtteforeningen

Peder V. Ditlev, Næstformand i FUIK og nyvalgt medlem af bestyrelsen for støtteforeningen

Per Rask Hansen, Bestyrelsesmedlem i FUIK og nyvalgt medlem af bestyrelsen for støtteforeningen


Referater

Nedenfor kan du finde referater af generalforsamlingerne og bestyrelsesmøderne i Støtteforeningen for Kunstgræsbanen i Farsø:

Ordinær generalforsamling, 26/02-2016:

Stiftende generalforsamling, 08/08-2014:

Luk