Menu

DBU Børneklub

Farsø/Ullits IK’s børnepolitik

I Farsø/Ullits IK har vi udarbejdet en børnepolitik for at sikre en klar ensretning i vores arbejde- og omgang med børn.

For os er det vigtigt at vi har klare linjer i arbejdet, således at alle kender til vores holdninger, handlinger og værdier på dette område.

Farsø/Ullits IK vil være en attraktiv bredde fodboldklub hvor der er plads til alle.

 

I Farsø/Ullits IK ønsker vi, at vores spillere færdes og trives i et trygt miljø, hvor de føler sig som en del af et fællesskab. Derfor har vi udarbejdet et sæt fælles spilleregler som både spillere, forældre og trænere kan følge, for at skabe de bedste rammer. Spillerne skal føle sig trygge, trives og have det sjovt.

I Farsø/Ullits IK følger vi DBU’s børnesyn. Det betyder at børnene har nogle rettigheder som spillere i vores klub, og vi som klub giver børnene nogle løfter i forhold til at give dem de bedste mulige vilkår for at udvikle sig som spillere og individer.

Farsø/Ullits IK vil arbejde for at kunne tilbyde fodbold til børn i alle aldre ved at skabe et lærende og udviklende klubmiljø. Klubben skal gøre børnene til glade og bedre fodboldspillere, og vise dem vej i foreningslivets værdier. 

Organiseringen af træningen og andre aktiviteter vil tage udgangspunkt i dette - under hensyntagen til det enkelte barns niveau.

Farsø/Ullits IK lægger vægt på at alle børn føler sig trygge og fungerer godt i fællesskabet både på og udenfor banen. Dette opnås bl.a. ved at afholde og deltage i forskellige aktiviteter udover de træninger og kampe.

Det er væsentligt for klubben at der er tilknyttet ansvarlige ledere omkring holdene, som er engagerede og som børnene kan se op til. Med trænerne som de gode eksempler tilstræber klubben at skabe et fællesskab omkring børnene præget af en positiv adfærd og gensidig respekt over for hinanden.

Farsø/Ullits IK vil arbejde for en god og konstruktiv dialog med forældrene og har en forventning om, at alle er positive og engagerede deltagere i klubbens stærke fodboldfællesskab og de frivillige opgaver der ligger i klubben.

OPFØRSEL, VÆREMÅDE, HANDLINGER

Af klubbens fodboldbørn forventer vi:

 • At man møder til tiden til træning og kamp
 • At man er læringsparat og klar til træning
 • At man melder afbud hvis man er forhindret i at komme til træning og kamp
 • At det er en fælles opgave at rydde op efter træning
 • At man udviser “almindelig god opførsel” både indenfor og udenfor banen
 • At man taler pænt til hinanden og altid viser fairplay

 

Af klubbens trænere forventer vi:

 • At man møder op til træning og kamp i god tid
 • At man er velforberedt til træning og kamp
 • At man udfører trænergerningen med godt humør og skaber en god og tryg stemning for alle
 • At man er lige meget engageret i alle spillere, uanset niveau
 • At man respekterer og følger klubbens værdisæt
 • At man viser respekt for dommere, modstandere og egne spillere

 

Af klubbens forældre forventer vi:

 • Aktiv og engageret involvering i arbejdet omkring de enkelte hold og i klubben som helhed.
 • At man møder op til kampe og støtter holdet
 • At man bakker op om klubbens indsats for børnenes trivsel og lyst til at gå til fodbold
 • At man respekterer trænerens dispositioner og ikke blander sig i taktikken
 • At man giver opmuntring til alle spillere under kampen
 • At man respekterer dommerens kendelser og ikke kommenterer på dem
 • At man kender De 10 forældrebud og følger dem

 

Medlemmer af klubben kan forvente:

 • At klubben arbejder ud fra DBU’s børnerettigheder

 

Dette betyder i korte træk, at børnene er i centrum i Farsø/Ullits IK. Vi bestræber os på at efterleve dette børnesyn hvor alle børn har rettigheder og at vi som voksne giver dem nogle løfter, så de får de bedste mulige vilkår, for at have det sjovt og trives når de er i klubben. Vores børnetræning tager derfor også udgangspunkt i DBU’s til enhver tid gældende anbefalinger for aldersgrupper. Du kan læse mere om rettighederne og løfterne her: DBU's børnerettigheder (dbujylland.dk) / DBU's 10 børneløfter (dbujylland.dk)

 

 • At klubben stiller faciliteter og træningsudstyr til rådighed
 • At der altid er kurser og uddannelser til rådighed for trænere og frivillige for at sikre deres udvikling

 

Børneattest
Farsø/Ullits IK indhenter den lovpligtige børneattest på alle klubbens trænere lige så snart de er tilknyttet klubben. Derudover fornyes børneattesterne samlet for alle trænere i januar måned hvert 2. år i LIGE år.


Omklædningsrum
Trænerens færden i omklædningsrummet:
Både børn og voksne skal trygt kunne bruge omklædningsrummene i vores klub. Det betyder også, at der er klare regler for brugen heraf. Voksne må ikke opholde sig på to-mands hånd med spillere i klubbens omklædningsrum, ligesom det er gældende i klubbens øvrige lokaler. Spillersamtaler bør derfor finde sted i et mere offentligt rum. Taktikmøder eller lignende må gerne ske i omklædningsrummet, såfremt det er med hele holdet.

Brug af mobiltelefoner i omklædningsrummet
For at undgå uheldige situationer hvor der tages billeder under omklædning, må mobiltelefoner ikke anvendes i omklædningsrum.

 

Trænere/frivillige/lederes adfærd omkring børn

Privat kontakt til børn udenfor klubben
For at imødekomme både børn og voksne, anbefaler vi ikke, at man som træner, frivillig eller leder, tager direkte kontakt til børnene uden for klubben. Der kan dog være undtagelser, såfremt man er nær ven af familien og andre aftaler er lavet med forældrene. Skulle man uden for klubbens interesse, have brug for at komme i kontakt med børnene, så anbefaler vi, at dette også gøres igennem forældre. Med respekt for, at dette foregår udenom klubben, så anser vi det for vigtigt, da det det er en hårfin balance mellem hvornår klubben er involveret eller ej.
Hvis der skulle komme en situation vedrørende længerevarende sygdom eller skadesforløb, kan det aftales med forældre og klub, at man på vegne af holdet besøger barnet.

 Sprogbrug, voksne til børn
Børn lærer af voksne og derfor er det som voksen vigtigt, at vi taler pænt og tænker over de ting vi taler med børnene om, samt de måder vi formulerer os på. Som voksen undgår vi at råbe og tale grimt til barnet 
Det er i alles bedste interesse at spillerne i Farsø/Ullits IK har det godt når de er i klubben. Dette er både på og uden for banen. I Farsø/Ullits IK opfordrer vi trænerne til at rose spillerne og skabe et trygt miljø på holdet, hvor man får ros for at forsøge med nye driblinger eller skud på mål, både til træning og i kamp.

Sprogbrug børn imellem
Det er trænerens / lederens ansvar, at sørge for god tone imellem børnene til træning og kamp. Opfanger man et skænderi eller et grimt sprogbrug, er det trænerens / lederens ansvar at få det stoppet på en god måde. Sørg for at fortælle dit hold / dine spillere vigtigheden i et godt fællesskab på holdet, så disse situationer ikke opstår.

 Ros vs. Ris

Det er i alles bedste interesse at børnene i Farsø/Ullits IK har det godt når de er i klubben. Dette er både på og uden for banen. Det er vigtigt at børnene får den ros de fortjener. Som en del af børnesynet, skal børnene have det sjovt, og det har de ikke hvis de får en masse skæld ud for det de laver. I Farsø/Ullits IK går vi ind for, at børn lærer af deres fejl og at man som træner, leder og frivillig hjælper og guider dem mod at gøre tingene korrekt. Husk at rose spillerne når de gør noget godt, tag jer tid til at fortælle dem at det er fedt det de laver. Omvendt, skælder vi dem ikke ud nå de prøver. Vi roser dem for forsøget og fortæller dem hvordan de også kan løse opgaven.
Vi tror på, at de bedste spillere skabes i de trygge miljøer hvor ingen er begrænsede af, at være bange for at fejle.

 Aktiviteter med overnatning
Vi tror på, at det styrker fællesskabet og udvikler børnene, at tage på fodboldture/til stævner der indebærer overnatning. Her er det trænerne/forældrene for de forskellige hold der har ansvaret for spillerne.
Der skal altid være voksne til stede ved børnene. Dette gælder også når der skal soves, hvor der altid skal være mindst 2 voksne sammen med børnene i forbindelse med overnatning, hvor af mindst 1 af de voksne er af samme køn som børnene.

 Mobning eller mistrivsel
I Farsø/Ullits IK tager vi mobning og mistrivsel meget seriøst.
Får vi viden om at mobning eller mistrivsel finder sted, er der flere scenarier som kan komme i spil, alt afhængig efter situationen. For det første er det vigtigt for os, at informere forældrene til barnet, som enten mobbes eller mistrives i klubben. Her vil vi tage en snak og drøfte de næste skridt. Drejer det sig om mobning fra en enkelt person, vil denne person samt forældrene hertil også blive kontaktet for et møde. Drejer mobningen sig om større grupper, vil vi indkalde til forældremøde for hele årgangen. Et spillermøde kan også komme på tale. Det er vigtigt at understrege, at proceduren er afhængig af situationen og hvad barnet og forældrene ønsker. Vi vil sørge for, at mobningen stoppes så alle kan trives ved at komme til fodbold.

Seksuelle krænkelser
Henvendelser eller mistanke om seksuel krænkelse bliver taget meget alvorligt og vil blive drøftet i klubbens bestyrelse samt med de involverede parter. Først og fremmest forældrene til det barn, der føler sig krænket. Vi ser det som en meget alvorlig ting, og det er derfor vigtigt, at sagen undersøges i dybden.
Vi vil i klubben derfor altid alliere os med vores DBU klubrådgiver, samt med DIF, som har personer, der arbejder med dette til dagligt.

Kontaktpersoner i bestyrelsen

I bestyrelsen har vi 2 kontaktpersoner, når det drejer sig om overgreb, mobning og mistrivsel. Det er klubbens formand og næstformand. Kontaktoplysninger findes på klubbens hjemmeside.

 


Farsø/Ullits IK, 16 december 2022

Luk